Diese Seite verwendet Cookies. Erfahren Sie in unserer Datenschutzerklärung mehr darüber, wie wir Cookies einsetzen und wie Sie Ihre Einstellungen ändern können.

Im Vier-Farben-Land

QUANT BELA È LA VETA AN CALOURS

An tera «Vier-Farben-Land», dattigl en quartier cotschen, en mellen, en verd ed en blo. Igls carstgangs, igls animals e tot igls objects èn ni cotschens, mellens, verds ni blos. Angal igls unfants novnaschias èn da ples calours. Ma chegl tigna betg ple dei…

Preschentaziun, mesemda, igls 3 d'avregl 2019, Sala polivalenta a Lantsch, 19.00

Igl gi musical ans magna an la tera da quatter calours. Mintga tera da calour sa preschainta ed ans striunescha an sia atgna moda maniera. Nous ans profundagn e passantagn l’istorgia cun tot noss senns. D’ena tera cotschna scu en fi, scu d’ena tera blava cun sentimaints ed anc bler oter…

Participants

Unfants dall'amprema classa digls cumegns: Alvra, Barvougn Filisour, Lantsch, Farrera, Surses e Vaz. Els vignan a cumpagneas da scolars da musica.

Direcziun

Anitan Barandun, Maria Capeder Farrér e Tamaris Hunziker